7491 Sayılı Kanun İle Tevkifatlı Mal Alışlarında Ödenen Kdv Beyan ve Ödeme Süresinde Değişiklik

7491 Sayılı Kanun Resmi Gazete

 

MADDE 30- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen katma değer vergisi,”

MADDE 31- 3065 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “indirim hakkını” ibaresi “indirim veya iade hakkını” ve “indirim hakkı” ibaresi “indirim veya iade hakkı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- 3065 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya “akşamına kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmibirinci günü akşamına kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 33- 3065 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar,” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve fıkraya “akşamına kadar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34- 3065 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2028

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları