7166 Sayılı Kanun Ücret ve Prim Desteği Açıklamaları

7166 Sayılı Kanun Ücret ve Prim Desteği Açıklamaları

 

01/02/2019 ilâ 30/04/2019 TARİHLERİ ARASINDA İŞE ALINAN SİGORTALILARIN ÜCRETLERİ VE SİGORTA PRİMLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAKTIR

ÖZET: 01/02/2019 ilâ 30/04/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ilâ Aralık ayları/döneminde 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanlar için;

• İlave olarak işe alınan sigortalıların prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ücret desteği,

• İlave olarak işe alınan sigortalıların çalıştığı işyerinin imalat sektöründe veya bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadar prim desteği,

• İlave olarak işe alınan sigortalıların diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, 5510 sayılı Kanunun 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı kadar prim desteği,

sağlanmaktadır.

 

01/02/2019 İlâ 30/04/2019 TARİHLERİ ARASINDA İLAVE ALINAN SİGORTALILARIN ÜCRET DESTEĞİNİN USUL VE ESASLARI:

22 Şubat 2019 Tarihli 30694 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. Maddesinde” “1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar Fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır. Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez.” hükmü getirilmiştir.

Belirtilen hüküm ile getirilen destek uygulaması ile ilgili şartlarlar aşağıda açıklanmıştır.

A- SİGORTALILAR YÖNÜNDEN GEREKLİ ŞARTLAR:

1) 01/2/2019-30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,

2) İşkur’a kayıtlı işsiz olması,

3) İşe giriş tarihinden önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 4/a ve 4/c kapsamında bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç olmak üzere 4/b, ek 5 ve ek 9 uncu birinci madde kapsamında sigortalı olmamaları,

B- İŞYERİ YÖNÜNDEN GEREKLİ ŞARTLAR:

1) Özel sektör işvereni olması,

2) 2018 yılında en az sayıda sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ilave olarak sigortalı çalıştırması,

2018 yılındaki en az sigortalı sayısının tespitinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirimi yapılan 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24,28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 52, 53, 54, 55 no.lu belge türlerine kayıtlı sigortalılar (o gün ve 0 kazanç bildirilenler dahil) dikkate alınacaktır.

01/2/2019 ila 30/04/2019 tarihleri arasında şartlara haiz birden fazla sigortalının işe alınmış olması halinde, bu sigortalılar için ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için, bu sigortalıların tamamının 2018 yılında SGK’ ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

2018 yılında SGK’ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının tespitinde, ilgili ayda/dönemde SGK’ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki belgelerde kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle tespit edilecektir.

En az sigortalı sayısının tespitinde, uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar, ilgili aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde mükerrer kaydı olanlar, birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olanlar, dikkate alınmayacak, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar hesaplamaya dahil edilecektir.

2018 yılında SGK’ ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aya/döneme ilişkin geriye yönelik olarak gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden veya SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-SGK/İşveren Sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibarıyla belirlenen sigortalı sayısını değiştirmeyecektir.

ÖRNEK 1: (A) Ltd. Şti. işyerince, 21/3/2019 tarihinde işe alınan sigortalının, ücret ve prim desteği kapsamında olduğu, İşyerinden 2018 yılında SGK’ya yapılan bildirimlerin sırasıyla;

2018/Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında bildirim (0)

2018/Mayıs ve Haziran aylarında. (1) no.lu belge türü ile (10) sigortalı,

2018/Temmuz, Ağustos aylarında (1) no.lu belge türü ile (13) sigortalı,

2018/Eylül, Ekim aylarında (2) no.lu belge türü ile (1) sigortalı, (29) no.lu belge türü ile (13) sigortalı,

– (2018/Kasım ve Aralık aylarında (1) no.lu belge türü ile (11) sigortalı, (2) no.lu belge türü ile (1) sigortalı, (29) no.lu belge türü ile (3) sigortalı, olduğu varsayıldığında;

2018 yılı için uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak (1) ve (29) no.lu belge türleri dikkate alınarak en az bildirim yapılan ay Mayıs/Haziran ayı olup, bildirim yapılan sigortalı sayısı toplamının (11) olması nedeniyle, bu sigortalıdan dolayı, bahse konu ücret ve prim desteğinden yararlanılabilmesi için toplamda (12) ve üzerinde sigortalı çalıştırılması gerekmektedir.

3) İş sözleşmesinin işverence haklı nedenle feshi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten 9 aylık sürede işverence iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılması,

İşverenlerin 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar hakkında, üç aylık sürelerde ücret ve prim desteğinden yararlanmaları için iş sözleşmelerinin;

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi,

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,

15-Toplu işçi çıkarma,

17- İşyerinin kapanması,

19- Mevsim bitimi,

20- Kampanya bitimi,

22- Diğer nedenler,

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih,

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih, nedenleriyle, sigortalının iş sözleşmesinin feshedilmemesi gerekmektedir.

Buna göre 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınarak ücret ve prim desteğinden yararlandıktan sonra, işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık süre içinde iş sözleşmesi yukarıda belirtilen nedenlerle feshedilen sigortalılar için, yararlanılan ve işverenin SGK’ya olan borçlarına mahsup edilen ücret desteği ile prim desteği, gecikme cezası/gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında bu destek kapsamında işe alınan sigortalıların iş sözleşmelerinin “16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı iş verene ait diğer iş yerine nakli” nedeniyle feshedilmesi halinde, ücret desteği ve prim desteğinden yararlanmak için sigortalının çalıştırılması gereken işe giriş tarihinden itibaren dokuz (9) aylık sürenin aynı işverene ait nakil olunan iş yerinde tamamlanması gerekmektedir.

ÖRNEK 2: 4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinin on dördüncü fıkrası kapsamında olan ve 21/3/2019 tarihinde işe alınan sigortalı için 2019/Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanıldığı, ancak bu sigortalının iş sözleşmesinin 19/8/2019 tarihinde işverence haklı sebep gösterilmeksizin feshedildiği varsayıldığında, bu sigortalı için yararlanılan ücret ve prim desteği geri alınacaktır.

4- Bildirgelerin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

5- Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

6- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta-işsizlik primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası borçlarının bulunmaması

7- Kayıtdışı ve sahte sigortalı tespitinin olmaması,

C- ÜCRET VE PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMA SÜRESİ:

4447 sayılı Kanun’un geçici 19’uncu maddesinin on dördüncü fıkrası uyarınca, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar hakkında, işe alındıkları ay dahil olmak üzere 3 aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılacaktır. Buna göre;

• 2019/Şubat ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Şubat, Mart ve Nisan,

• 2019/Mart ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Mart, Nisan ve Mayıs,

• 2019/Nisan ayında işe alınan sigortalılardan dolayı 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran, aylarında ücret ve prim desteğinden yararlanılabilecektir.

ÖRNEK 3: 10/4/2019 tarihinde işe alınan sigortalı için 2019/Nisan, Mayıs ve Haziran, ayları için 4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinin on dördüncü fıkrası kapsamında ki ücret ve prim desteğinden yararlanılacaktır.

01/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılara ilişkin üç aylık süre için ücret ve prim desteğinden yararlanılmasını müteakip, bu sigortalıların ilave sigortalı şartı yönünden 4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında, 2018 yılında SGK’ ya bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları halinde,

– İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 aylık süreden kalan süre kadar,

– İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşın altındaki sigortalılar dahil olmak üzere diğer sigortalılar için işe giriş tarihinden itibaren 12 aylık süreden kalan süre kadar,

prim desteğinden yararlanılması da mümkün bulunmaktadır.

D- İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KARŞILANACAK ÜCRET VE PRİM DESTEĞİ TUTARLARI:

4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinin on dördüncü fıkrasında öngörülen ücret desteğinden, sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar yararlanılacak olup, bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

Ayrıca işyerinin;

– İmalat veya bilişim sektörüne ait işkolu kodlarında faaliyet göstermesi halinde, ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

– Diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, tutarında prim desteğinden yararlanılacaktır.

ÖRNEK 4: 4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinin on dördüncü fıkrası kapsamında olan ve 14/3/2019 tarihinde işe alınan sigortalı için, 2019/Mart ayında (18) günlük bildirimde bulunulacağından, bahse konu aya ilişkin olarak bu sigortalı için 18 x 67,36 TL-1.212,48 TL tutarında ücret desteğinden yararlanılacaktır. Bu işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdiği ve 4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinin on dördüncü fıkrası kapsamında olan sigortalının (18) günlük SPEK tutarının 3.000 TL olduğu varsayıldığında,

85,28 x 18-1.535,04 TL’ye kadar olan sigorta primleri ile işsizlik sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacağından,

Buna göre, bu sigortalı için ücret ve prim desteği olarak toplamda 2.337,48 TL’lik tutar kadar işverene ücret ve prim desteği sağlanacaktır.

E- DİĞER HUSUSLAR:

1- Ücret desteği tutarları işverenin SGK’ ya olan borçlarına mahsup edilecek, kalan tutarın bulunması halinde, bu tutarlar işverene iade edilmeyerek, yararlanılan ücret desteği tutarları tamamlanana kadar, işverenin bahse konu borçlarına mahsubuna devam edilecektir. İlgili aya/döneme ilişkin yararlanılan ücret desteği tutarlarının cari aylara ilişkin prim borçlarına mahsubu, takip eden aya/döneme ilişkin bildirimlerden başlayacak şekilde yapılacaktır.

İşverenlerin ücret desteğinden yararlanmasını müteakip, işyeri dosyasının 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılarak iz işlemlerinin yapılmış olması ve SGK’ca tescil edilmiş başkaca işyeri dosyası ile mahsup yapılacak başkaca herhangi bir borcunun bulunmaması halinde de, anılan fıkra hükmü gereğince yararlanılan ücret desteği tutarları işverenlere iade edilmeyerek iptal edilecektir.

2- Bu yazımızda açıklanan ücret ve prim desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.

Buna göre ücret ve prim desteğinden yararlanabilmek için, asıl işverenin ücret ve prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının, yalnızca asıl işverenin bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak; her bir alt işverenin ücret ve prim desteği kapsamında işe aldığı sigortalının ise yalnızca kendi bildirdiği sigortalılar dikkate alınarak, her biri ayrı ayrı olarak 2018 yılında SGK’ ya uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmaları,

Ayrıca, 4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinin on dördüncü fıkrasında yer alan diğer şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

3- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işyerleri de ücret ve prim desteğinden, yukarıda açıklanan usul ve esaslar dahilinde yararlanabilecektir.

4- İşyerinde fiilen çalışmamasına rağmen, ücret desteğinden yararlanmak amacıyla, 2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe giriş bildirimleri yapılarak, her bir sigortalı için üçer aylık sürelerde ücret desteğinden yararlandığı anlaşılan işyerleri hakkında, 5510 sayılı Kanunun ek 14’üncü maddesi kapsamında yasaklama yapılacak olmakla birlikte, üç aylık süreler için yararlanılan ücret desteği tutarlarının tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

5- Ücret ve prim desteği kapsamına giren sigortalılar, “e-Sgk/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranları vasıtasıyla sisteme tanımlanacaktır. Ücret desteğinden yararlanmak istemeyen işveren tarafından “Ücret Desteğinden Yararlanmak İstemiyorum” butonunun işaretlenmesi halinde, 4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinde yer alan diğer şartların da sağlanması kaydıyla ücret desteği hariç yalnızca prim teşvikinden yararlanılması mümkün olabilecektir.

6- Ücret ve prim desteğinden yararlanmakta olan işyerinin, farklı bir sosyal güvenlik merkezi görev alanına giren başka bir adrese nakli halinde, ücret ve prim desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı, üç aylık süreler aşılmamak kaydıyla kalan süreler için yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

7 -Ücret ve prim desteğinden yararlanılan ve İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

8- Ücret ve prim desteği kapsamında olmasına rağmen, ücret ve prim desteğinden yararlanmayan işverenlerce sonradan geriye yönelik yararlanmak üzere talepte bulunulması halinde, 2018-17 sayılı Genelgede açıklanan usul ve esaslar doğrultusunda, sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine kağıt ortamında başvuruda bulunulması kaydıyla, bu talepler işleme alınacaktır.

İşçilik maliyetlerini azaltacak bu destek uygulamasından yararlanacak işveren ve meslek mensuplarımızın sirkülerimizi dikkate almalarını tavsiye ederiz.

2019/7 Sayılı SGK Genelgesi İçin Tıklayınız

7166 Sayılı Kanun İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

 

Sosyal Medya'da Paylaş
Facebook Yorumları